Zákon o vzájemných vztazích mezi výrobci a pracovníky

3. červen Nejvýše schválené stanovisko Státní rady (Sb. Uzak. 1886, 15. červenec, článek 639) .- Návrh nařízení o dozoru nad průmyslovými podniky a o vzájemných vztazích mezi výrobci a pracovníky ao zvyšování počtu úředníků tovární inspekce.

Státní rada ve Sjednocených útvarech státního hospodářství, práva a občanských a duchovních záležitostí a na Valném shromáždění přezkoumala podání ministerstev financí a vnitra: a) k návrhu Pravidel dohledu nad průmyslovým odvětvím ak vzájemným vztahům mezi výrobci a pracovníky a ) o zvýšení počtu objednávek inspektorátu továrny, vyjádřil: t

I. Namísto třetí kapitoly kapitoly II Ústavy o výrobním a výrobním průmyslu (čl. 30-60), ed. 1879 rozhodnout o následujících pravidlech:

1) Zaměstnávání pracovníků v zařízeních výrobního průmyslu se uskutečňuje na základě obecných rozhodnutí o zaměstnávání osob, s dodatky uvedenými v následujících článcích.

Poznámka Najímání nezletilých v zařízeních továrního průmyslu a dohled nad prováděním usnesení o práci a vzdělávání mladých pracovníků jsou stanoveny pravidly, zejména vydanými na toto téma.

2) Vedení továrny nebo továrny je při najímání pracovníků povinno požadovat, aby předložili povolení k pobytu. Odstoupení od této smlouvy je povoleno pouze s ohledem na osoby, které mohou ze zákona opustit místo trvalého bydliště, aniž by si vzaly plakátové pasy a jízdenky podléhající kolkovnému (články 111 a 112 průkazu, Prod. 1876).

3) Pracovníkům, kteří žijí v bytech uspořádaných v továrně nebo v továrně, jsou povoleny povolení k pobytu pro skladování vedoucímu závodu nebo továrny.

4) Pokud si zaměstnanec přeje zůstat v továrně nebo závodě po uplynutí platnosti povolení k pobytu, které mu bylo vydáno, pak je vedoucímu závodu nebo závodu povoleno, aby po dohodě s pracovníkem bylo postoupeno k novému vývoznímu příkazu, který bude předmětem vyhoštění.

5) Nájem ženatých a nezletilých se samostatným povolením k pobytu nevyžaduje zvláštní povolení rodičů, opatrovníků nebo manželů.

6) Vedoucí továrny nebo továrny je povinen vrátit pracovníkům pohledy

bydliště (čl. 3) ihned po skončení pracovní smlouvy.

7) Smlouvy o zaměstnávání pracovníků mohou být uzavírány vydáváním knih, v nichž jsou uvedeny podmínky zaměstnání, a jsou označeny všechny výpočty provedené s pracovníkem a provedené od něj, s výhradou podmínek, odpočtů, pouště a způsobujících škodu majiteli.

8) Platební knížku uchovává pracovník a převádí do kanceláře továrny nebo továrny na potřebné záznamy.

9) Zaměstnávání pracovníků se provádí: a) po určitou dobu; b) na dobu neurčitou a c) na dobu výkonu jakéhokoli díla, jehož ukončení zaniká.

10) Při najímání na dobu neurčitou může každá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy a upozornit druhou stranu na její úmysl dva týdny předem.

11) Před ukončením smlouvy na dobu určitou uzavřené s pracovníky nebo bez varování pro dva

týdnů pracovníků najatých na dobu neurčitou není dovoleno snižovat mzdu stanovením nových podkladů pro její výpočet, snižováním počtu pracovních dnů v týdnu nebo počtem pracovních hodin za den, změnou pravidel vyučovací hodiny atd. před koncem smlouvy požadovat jakékoli změny podmínek.

Výplata mzdy pracovníkům by měla být prováděna alespoň jednou měsíčně, pokud je nájem uzavřen na dobu delší než jeden měsíc a nejméně dvakrát měsíčně, je-li zaměstnán na dobu neurčitou. Účty s pracovníky jsou speciální knihou.

Pracovník, který nedostal platbu včas, má právo požadovat soudní příkaz k zániku smlouvy uzavřené s ním. Podle tvrzení, na tomto základě, do tří měsíců, nárok pracovníka, je-li jeho žádost uznána za slušnou, v jeho prospěch je přiznána vedle částky, která mu náleží výrobci, zvláštní odměna ve výši nepřesahující, s naléhavou smlouvou, jeho dvouměsíční plat, na dobu neurčitou je splatná dvoutýdenní splátka.

Započítávání s pracovníky namísto peněz, kupónů, konvenčních značek, chleba, zboží a jiných předmětů je zakázáno.

Při provádění plateb zaměstnancům není dovoleno provádět srážky za úhradu jejich dluhů. Tyto dluhy však nezahrnují výpočty provedené správou závodu pro potraviny pracovníků a jejich dodávky s potřebnými komoditami z továrních obchodů. V případě předložení exekučního titulu peněžitého trestu od pracovníka může být tento odepřen při každé jednotlivé platbě nejvýše 1/3 částky, která mu náleží, pokud je svobodný, a ne více než ¼, je-li ženatý nebo ovdovělý, ale má děti.

Vedoucí továrny nebo mlýny nesmějí účtovat úroky z peněz poskytnutých pracovníkům na úvěr a odměnu za záruku jejich peněžních závazků.

Je zakázáno účtovat pracovníkům poplatek: a) za lékařskou pomoc, b) za osvětlovací dílny a c) za použití v továrně s výrobními nástroji.

Factory nebo Factory Administration provádí vnitřní předpisy, které

pracovníky v továrně nebo továrně. Tato pravidla jsou stanovena ve všech workshopech.

19) Pracovní smlouva pracovníka s řízením továrny nebo továrny je ukončena:

a) po vzájemné dohodě stran;

b) uplynutím doby zaměstnání;

c) na konci práce, jejíž plnění bylo v důsledku doby zaměstnání (čl. 9, s. c);

d) uplynutím dvou týdnů ode dne podání žádosti některou ze stran o přání ukončit smlouvu, pokud byla uzavřena na dobu neurčenou;

e) na vyhoštění pracovníka na základě příkazu příslušného orgánu z místa plnění smlouvy nebo na základě odnětí svobody na dobu, která znemožňuje výkon smlouvy;

f) pro povinné přijetí pracovníka do vojenské nebo veřejné služby;

g) za odmítnutí povolení k dočasnému pobytu pracovníkem, který vydává pracovníkovi;

h) pro zavěšení na dlouhou dobu v továrně nebo továrně z důvodu požáru, povodně, výbuchu parního kotle atd. nešťastné

případu.

20) Pracovní smlouvu může ukončit vedoucí továrny nebo továrny:

a) vzhledem k tomu, že se pracovník nedostavil do zaměstnání déle než tři dny v řadě bez platných důvodů;

b) v důsledku zapojení pracovníka do vyšetřování a soudního řízení na základě obvinění z trestného činu, jehož výsledkem je trest, který je nižší než trest odnětí svobody;

c) z důvodu odvahy nebo špatného chování pracovníka, pokud ohrožuje majetkové zájmy továrny nebo osobní bezpečnost,

nebo od osob patřících k vedení závodu;

d) v důsledku zjištění nákazlivé choroby u pracovníka.

Poznámka Na základě tohoto článku, který byl propuštěn z továrny nebo závodu, má pracovník právo ukončit smlouvu o odvolání k soudu, který, pokud uzná stížnost za zdravou, rozhodne o odměně pracovníka za ztráty, které utrpěl.

Bez ohledu na případ uvedený v článku 13 má pracovník nárok na ukončení smlouvy:

a) v důsledku bití, vážných urážek a obecně špatného zacházení ze strany vlastníka, jeho rodiny nebo osob pověřených dohledem pracovníků;

b) z důvodu porušení podmínek pro dodávky pracovníků s potravinami a prostory;

c) kvůli práci destruktivní pro jeho zdraví;

d) z důvodu smrti nebo povinného přijetí jednoho ze svých členů do vojenské služby

rodiny.

22) V oblastech charakterizovaných významným rozvojem výrobního průmyslu podléhají instituce tohoto odvětví, kromě těch, které patří do státní pokladny nebo vládních institucí, jakož i soukromé důlní továrny a průmyslová odvětví, kromě ustanovení článků 1–21 činnosti zvláštních pravidel. dohled nad provozovnami továrního průmyslu a vzájemné vztahy mezi výrobci a pracovníky.

Poznámka Pokud jde o uplatňování pravidel uvedených v tomto článku na provincie nebo kraje, které jsou požadovány, a na nezbytné posílení inspekce továrny, ministr financí vstupuje do Státní rady se zvláštními nápady.

Ii. Návrh nařízení o dozoru nad institucemi výrobního průmyslu ao vzájemných vztazích výrobců a pracovníků ke schválení Jeho císařského Veličenstva.

Iii. V novele a doplnění předmětových článků Kodexu o sankcích trestních a nápravných, ed. 1885 rozhodnout o následujících pravidlech:

1) Za spáchání přestupků stanovených v článcích 1359 a 13591 tohoto zákoníku potřetí, nebo alespoň po první a podruhé, ale v případech, kdy byly tyto přestupky vzneseny v továrně nebo

narušení rostlin, které je doprovázeno porušením veřejného ticha nebo pořádku, a které s sebou nese

přijmout nouzová opatření k potlačení nepokojů, řízení továrny nebo závodu:

zatčení na dobu až tří měsíců a navíc může být navždy odepřeno právo spravovat továrny nebo závody.

2) Pro ukončení práce v továrně nebo továrně po stávce mezi sebou pracovníci, aby byli výrobci nebo chovatelé nuceni zvýšit mzdu nebo změnit jiné pracovní podmínky před uplynutím poslední, jsou pachateli:

Ti, kdo zahájili nebo pokračovali ve stávce, měli být uvězněni na dobu čtyř až osmi měsíců a ostatní účastníci byli uvězněni až na čtyři měsíce ve vězení. Účastníci stávky, kteří ji zastavili a začali pracovat na první žádosti policie, jsou osvobozeni od trestu.

3) Účastníci stávek, které způsobili poškození nebo zničení továrního nebo továrního majetku nebo majetku osob sloužících v továrně nebo továrně, nebudou závažnějším trestným činem, pokud spáchají trestný čin:

účastníkem této akce nebo nařízeným davem - trest odnětí svobody na dobu osmi měsíců až jednoho roku a čtyř měsíců a ostatní účastníci - vězení na dobu čtyř až osmi měsíců.

4) Účastníci stávky, kteří násilím nebo hrozbami přinutili ostatní pracovníky, aby přestali pracovat nebo nezastavili, pokud se dopustili násilí, nepředstavují závažnější trestný čin, jsou vystaveni:

podněcován k činům tohoto druhu nebo těm, kteří byli davem davem uvězněni - odnětí svobody na dobu osmi měsíců až jednoho roku a čtyř měsíců, a další účastníci - vězení na dobu čtyř až osmi měsíců.

Iv. Při změně a doplnění článků Listiny o trestech uložených Světovou spravedlností rozhodněte o těchto pravidlech:

1) V případě neoprávněného odmítnutí práce před skončením pracovního poměru je vinná továrna nebo dělník zatčen na dobu nejvýše jednoho měsíce.

2) Za úmyslné poškození nebo vyhlazení složitých a cenných výrobních nástrojů v továrně nebo továrně je vinný pracovník, pokud jeho jednání nepředstavuje závažnější trestný čin, zatčen až na tři měsíce.

Pokud je důsledkem takové škody nebo vyhlazení zastavení práce v továrně, pak je pachatel uvězněn na dobu tří měsíců až jednoho roku.

V. Listina trestního soudnictví (Soud. Ústa císaře Alexandra II., Ed. 1883) budou doplněna následujícími rozhodnutími:

1) Případy ukončení práce v továrnách a závodech na stávku zaměstnanců, jakož i násilné činy a hrozby páchané účastníky stávek (čl. III. Odst. 2 až 4) jsou řešeny okresním soudem.

2) V oblastech, kde je případ Gubernskaya továrny na přítomnost, případ porušení stanovených v článcích 40 - 42 Pravidel dohledu nad průmyslovým odvětvím a vzájemných vztahů továren a pracovníků, stejně jako případy porušení článku 1359 řádu, spáchaných hlavami továren nebo závodů pro první a druhýkrát, kdy tyto důsledky porušení nebyly doprovázeny důsledky uvedenými v odstavci 1 článku III.

Vi. Pravidla uvedená v článku II budou přijata v provinciích St. Petersburg, Moskva a Vladimir od 1. října 1886.

VII. Kromě toho, že dne 12. června 1884 (2316), kromě nejvyłłího schváleného, ​​zřídili inspekční pracovníci dozor nad zaměstnáním a odbornou přípravou nezletilðch pracujících v továrnách, továrnách a manufakturách, deset novðch míst asistentů okresních inspektorů, kteří tyto pracovníky nahradí. od 1. září 1886, a po dohodě s ministrem vnitra, rozdávat jim jmenované osoby v provinciích uvedených v předchozím článku VI.

Viii. K pokrytí výdajů na údržbu výše uvedených úředníků (čl. VII), vydávat ročně, od 1. ledna 1887, asi třicet tisíc rublů, s touto částkou přispěly do rozpočtu oddělení oddělení obchodu a výroby. V běžném roce, alokovat tento náklad, přidělit, ve formě dodatečné půjčky na stejný odhad, deset tisíc rublů.

Rozlišení. Následné stanovisko Jeho Imperiálního Veličenstva na Valném shromáždění Státní rady: 1) k návrhu Pravidel dohledu nad průmyslovými podniky a ke vzájemným vztahům mezi výrobci a pracovníky a 2) ke zvyšování počtu inspekcí ve výrobních závodech, schvalování nejvyššího uvážení a nařizování výkonu.

Loading...

Populární Kategorie